COMENIUS

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

                                   

                                     COMENIUS - EUROPEAN CNC-NETWORK - TRAIN FOR EUROPE

 

     Od 1 października 2007r szkoła jest uczestnikiem jednego z największych programów współpracy wielostronnej w ramach projektu COMENIUS. Program będzie realizowany przez okres obejmujący dwa lata szkolne: 2007/2008 oraz 2008/2009. Dotyczy on głównie zagadnień programowania i wykorzystania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: http://www.cnc-network.eu/

    

      W projekcie bierze udział 26 szkół rednich technicznych z 22 krajów Europy.

     Międzynarodowym koordynatorem projektu jest szkoła z miejscowoci Bad Kreuznach w Niemczech. Szkolnym koordynatorem projektu jest mgr inż. Andrzej Kulasa. W ramach projektu przewidziane są cztery spotkania wszystkich uczestników, które odbędą się we Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz Belgii.

 

Główne cele projektu CNC - NETWORK to:

 • stworzenie sieci współpracujących instytucji edukacyjnych
 • opracowanie kluczowych kompetencji zawodowych
 • porównanie systemów edukacyjnych, podstaw kształcenia w dziedzinie technik CNC
 • wymiana i rozwój metod nauczania i materiałów nauczania
 • doskonalenie umiejętnoci językowych
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych(strony www, e-mail, skype, wideokonferencje)

 

     Głównym celem projektu jest wyprodukowanie wspólnego produktu o nazwie "Pociąg dla Europy". Pociąg składa się z napędzanej silnikiem lokomotywy i wagonów (o długoci ok. 30 cm). Wszystkie wyżej wymienione cele będą realizowane przy planowaniu, montażu i prezentacji "Pociągu dla Europy".


Lokomotywa będzie przez partnerów projektu wspólnie zaplanowana i wyprodukowana. Każdy z partnerów przygotuje pojedyncze częci lokomotywy przy użyciu obrabiarek sterowanych numerycznie, które dokładnie będą pasować do siebie. Lokomotywa zostanie zmontowana na końcu projektu wspólnie z tych pojedynczych częci. Wagony zostaną przygotowane indywidualnie przez każdego z partnerów. Powinny one być charakterystyczne dla danego kraju z uwzględnieniem wspólnych założeń technicznych. 

 

Czym jest COMENIUS ?

 

     Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

 • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
 • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
 • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

 

Program Comenius jest skierowany do:

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły redniej;
 • szkół okrelonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z owiatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację owiaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • orodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • szkół wyższych;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

 

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • rozwijanie wród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodnoci kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartoci;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętnoci i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
 • poprawa pod względem jakociowym i ilociowym mobilnoci, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakociowym i ilociowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami owiatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wzmacnianie jakoci i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

 

Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

 • wymianę uczniów i kadry;
 • mobilnoć w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
 • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
 • wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnocią, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);
 • praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

 

Kraje uczestniczące:

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
 • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.

 

     Szkolnym koordynatorem projektu jest mgr inż. Andrzej Kulasa.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!