Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: 18-12-2008 Piotr Pustelny 18-12-2008

 

Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny  pracy nauczyciela  Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1066).

„Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka: dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.”

Art. 6 Karty Nauczyciela

Kryteria oceny nauczyciela (obowiązki nauczyciela, które podlegają ocenie)

 1. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z podstawowych funkcji szkoły.
 2. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Wspomaganie rozwoju każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb. Kierowanie się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie. Szanowanie godności osobistej ucznia.
 4. Kształtowanie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wychowanie w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 5. Kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 6. Prawidłowa realizacja innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, kultura i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny na zajęciach.
 7. Zaangażowanie zawodowe: uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami.
 8. Dążenie do własnego rozwoju osobowego. Aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym.
 9. Przestrzeganie porządku pracy: punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji.

Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne.

Elementy procesu oceniania

Podstawowymi elementami procesu oceniania nauczycieli są: 

 1. Hospitacje zajęć lekcyjnych, wywiadówek, zajęć pozalekcyjnych, konsultacji, itp.
 2. Ankieta adresowana do nauczyciela (załącznik nr 1).
 3. Ankiety adresowane do uczniów (załącznik nr 2 i nr 3).
 4. Ankieta adresowana do wicedyrektora (załącznik nr 4).
 5. Rozmowa. 
 6. Opinia Samorządu Uczniowskiego.                              

Cele oceniania

 1. Konieczność określenia silnych i słabych stron nauczyciela. Udzielanie nauczycielowi informacji zwrotnej i pomocy w doskonaleniu.
 2. Wprowadzenie zmian w szkole.
 3. Sprawiedliwe przydzielanie dodatków i nagród.

Kto podlega ocenie?

    Ocenie podlega praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty.

Kto wystawia ocenę?

1.      Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły.

2.      W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

Wniosek o ocenę

Z inicjatywą oceny pracy nauczyciela może wystąpić:

 1. Dyrektor.
 2. Nauczyciel.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Jednostka Samorządu Terytorialnego prowadząca szkołę.
 5. Rada rodziców.

Termin dokonania oceny

 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym, że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 2. Do okresu, o którym mowa w pkt 1, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny.
Tryb oceny nauczycieli

1. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 1. Ocena wyróżniająca.
 2. Ocena dobra.
 3. Ocena negatywna.
 

Ad 1) Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który:

a) działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza:

 • stosuje różnorodne nowoczesne metody nauczania i wychowania,
 • systematycznie doprowadza swoich uczniów do sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych (co najmniej szczebla miejskiego)
 • stosuje różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
 • umie sporządzić bądź wykorzystuje dostępne narzędzia pomiarów osiągnięć szkolnych,
 • wyróżnia się sprawną organizacją imprez, uroczystości szkolnych oraz wycieczek,
 • w atrakcyjny sposób zagospodarowuje czas wolny uczniów, angażując rodziców.

b) zaangażowanie zawodowe, innowacje, współpraca z rodzicami:

 • opracowuje i wdraża autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne (innowacje i eksperymenty pedagogiczne),
 • efektywnie pracuje z uczniem zdolnym,
 • wykazuje doskonałą znajomość programów nauczania i podstaw programowych,
 • jest popularny, lubiany przez uczniów i rodziców, jest autorytetem w szkole.

c) doskonalenia zawodowe

 • doskonali swoją wiedzę i umiejętności w różnorodnych, zorganizowanych formach oraz stosuje je w praktyce szkolnej,
 • śledzi literaturę pedagogiczną i potrafi być krytycznym wobec zawartych w niej propozycji, dobre pomysły wdraża do swej pracy,
 • prowadzi wysoko oceniane lekcje otwarte dla zespołu przedmiotowego, członków rady pedagogicznej i innych nauczycieli swojego przedmiotu.

d) wszechstronny rozwój ucznia:

 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach działalności pozalekcyjnej oraz wdraża ich do samokształcenia,
 • podejmuje skuteczne próby wywołania pozytywnych zmian w postawach uczniów i rodziców wobec szkoły, aktywizuje środowisko.

e) przestrzeganie porządku pracy:

 • wywiązuje się wzorowo z prowadzenia dokumentacji i innych zadań statutowych szkoły,
 • dba o powierzony mu majątek szkolny, z własnej inicjatywy dokonuje jego inwentaryzacji, troszczy się o stan i zasób pomocy dydaktycznych.

Ad. 2) Ocenę dobrą otrzymuje nauczyciel, który:

a) działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza:

 • dobrze uczy i wychowuje,
 • jest zawsze przygotowany do zajęć,
 • systematycznie i konsekwentnie realizuje założenia programowe i organizacyjne,
 • systematycznie ocenia wiadomości i umiejętności uczniów z uwzględnieniem jawności o obiektywności oceny,
 • dba o swój warsztat pracy, estetykę pracowni, pomoce naukowe, sprzęt szkolny, zabiega o jego wzbogacenie.

b) zaangażowanie zawodowe, innowacje, współpraca z rodzicami:

 • współpracuje z radą pedagogiczną,
 • spełnia większość oczekiwań rodziców i środowiska.

c) doskonalenie zawodowe:

 • systematycznie się dokształca,
 • systematycznie uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej,
 • śledzi na bieżąco i wykorzystuje dostępną mu literaturę metodyczną.

d) wszechstronny rozwój ucznia:

 • wykazuje troskę o powierzony zespół klasowy,
 • zna warunki rodzinne uczniów,
 • organizuje pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji,
 • organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

e) przestrzeganie porządku pracy:

 • starannie i terminowo prowadzi dokumentację szkolną,
 • jest taktowny, zdyscyplinowany, punktualny, sprawiedliwy, koleżeński i umie współżyć z otoczeniem.

Ad. 3) Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel, który:

a) działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza:

 • nie realizuje podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela,
 • nie uzyskuje pozytywnych wyników swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, badanych narzędziami pomiaru dydaktycznego przez dyrektora szkoły lub organ nadzorujący szkołę,
 • nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, prowadzone przez niego zajęcia są improwizowane,
 • wykazuje nieporadność metodyczną i merytoryczną, nie czyni zabiegów, by poprawić ten stan,
 • jego uczniowie nie uzyskują lub mają kłopoty z uzyskaniem pozytywnych wyników podczas egzaminów,
 • lekceważy zasady rytmiczności i jakości oceniania uczniów.

b) zaangażowanie zawodowe, innowacje, współpraca z rodzicami:

 • nie wykazuje należytej troski o właściwą współpracę z rodzicami uczniów i wychowanków,
 • swoją pracą i postawą nauczycielską powoduje powtarzające się i uzasadnione obawy rodziców o jakość nauczania i wychowania w szkole.

c) doskonalenia zawodowe:

 • nie uczestniczy w żadnych formach doskonalenia zawodowego,
 • nie dostrzega potrzeby dalszego kształcenia w celu podnoszenia sprawności swoich działań pedagogicznych.

d) wszechstronny rozwój ucznia:

 • nie potrafi motywować uczniów do wysiłku poznawczego i osiągania dobrych wyników w nauce,
 • jego działalność wychowawcza nie przynosi zadawalających wyników w zachowaniu uczniów,
 • nie dba o właściwe zagospodarowanie czasu wolnego swoich wychowanków.

e) przestrzeganie porządku pracy:

 • nie przestrzega dyscypliny pracy,
 • nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły oraz regulaminów szkolnych,
 • nieterminowo rozlicza się z powierzonych mu obowiązków, zadań dydaktycznych,
 • nie rozlicza się z prowadzonej przez niego w szkole działalności finansowej (zbiórki składek od uczniów, rozprowadzenie podręczników i inne),
 • nie jest prawdomówny w stosunku do uczniów, rodziców, przełożonych,
 • jego postawa budzi zastrzeżenia uczniów, rodziców i przełożonych, co powoduje skargi środowiska szkolnego.
 1. Podczas dokonywania oceny pracy bierze się kolejno pod uwagę kryteria, zawarte w treści oceny od najniższych do najwyższych. Nauczyciel oceniony na ocenę wyróżniającą powinien spełniać równocześnie wymagania oceny niższej.
 2. Nauczyciel może wnioskować o zasięgnięcie opinii właściwego doradcy metodycznego. Taki wniosek jest dla dyrektora wiążący. Również dyrektor z własnej inicjatywy, może zwrócić się do doradcy metodycznego (w przypadku braku takich możliwości – innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego) z prośbą o opinie na temat ocenianego nauczyciela. Wszystkie opinie powinny być wyrażone na piśmie.
 3. Przed wystawieniem oceny dyrektor zapoznaje nauczyciela z jej pisemnym projektem oraz wysłuchuje ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje zastrzeżenia ustnie lub na piśmie, nie później niż w ciągu 3 dni od zapoznania się z projektem oceny.
 4. Na wniosek nauczyciela przy omawianiu projektu oceny może być obecny przedstawiciel związku zawodowego, wskazanego przez nauczyciela.
 5. Po ustaleniu oceny dyrektor wręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, a jego odpis włącza do akt osobowych ocenianego nauczyciela.
 6. Przepisy stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym, że organ upoważniony do dokonania oceny ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczycieli religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
  Odwołanie od ustalonej oceny
 1. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 2. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania.
 3. W przypadku odwołania, organ nadzoru powołuje zespół oceniający, w skład którego wchodzą: przedstawiciel nadzoru pedagogicznego (przewodniczący zespołu), przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców, właściwy doradca metodyczny oraz przedstawiciel związków zawodowych wskazany przez nauczyciela.
 4. W przypadku odwołania od oceny pracy doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego powołuje się – poza wyżej wymienionymi osobami przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych we właściwej placówce doskonalenia nauczycieli. (Inny skład ma także zespół oceniający nauczycieli konsultantów i pracowników zakładu kształcenia nauczycieli – § 6 ust. 2 i 4 rozp. MENiS z dnia 2 listopada 2000 r.)
 5. Zespół oceniający może podtrzymać ocenę wystawioną przez dyrektora lub wystawić nową.
 6. Decyzja zapada większością głosów, a w przypadku ich równej liczby decyduje głos przewodniczącego.
 7. Ocena zespołu jest ostateczna. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.
               

KARTA OCENY PRACY

Imiona i nazwisko nauczyciela

Data urodzenia

Wykształcenie

Staż pracy pedagogicznej

Nazwa szkoły

Zajmowane stanowisko

Stopień awansu zawodowego

Data rozpoczęcia pracy w danej szkole

Forma nawiązania stosunku pracy

Data powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole

Data dokonania ostatniej oceny

Ocena Pracy i jej uzasadnienie:

...................................................................................................................................

1. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy – Karta Nauczyciela

Ocena pracy: ............................................................

Data ........................                                      Podpis ocenianego ........................

Data ........................                                     Podpis oceniającego ........................

Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania w ciągu 14 dni zostałem zapoznany.

Data ........................                                                  Podpis ocenianego .................

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!